Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας FRAPORT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ‘FRAPORT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.’, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τροποποίηση καταστατικού της Εταιρείας.
3. Λοιπά θέματα.

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 136 Ν. 4548/2018, 27 Ν. 4753/2020, 17.5 και 22.4 του Kαταστατικού της FRAPORT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα προβεί σε κατάρτιση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους δια περιφοράς, που ισοδυναμεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, και η εταιρεία δεν θα προβεί σε φυσική διεξαγωγή συνεδρίασης των μετόχων.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας