Δήλωση Πολιτικής για τον Νόμο περί της Δέουσας Επιμέλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Δήλωση Πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους

Πρόλογος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Συμβουλίου Εργασίας της Fraport

Ο Όμιλος Fraport αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των αεροδρομίων παγκοσμίως. Δραστηριοποιούμαστε σε 30 αεροδρόμια και 4 ηπείρους, με σχεδόν 18.000 εργαζομένους από 88 χώρες. Το 2021, τα αεροδρόμια του Ομίλου Fraport σε όλο τον κόσμο εξυπηρέτησαν πάνω από 136 εκατομμύρια επιβάτες και διακίνησαν σχεδόν 3 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων - γεγονός που υπογραμμίζει τη συμβολή της εταιρείας μας στην παγκόσμια συνδεσιμότητα.

Η πανδημία του κορωνοϊού και ο πόλεμος στην Ουκρανία - όπως επίσης και η όξυνση των κοινωνικών συγκρούσεων και η κλιματική κρίση - δείχνουν πόσο γρήγορα αλλάζει το περιβάλλον μας και to πλαίσιο των συνθηκών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντικό για εμάς ως εταιρεία να βασιζόμαστε σε σαφείς και αδιαπραγμάτευτες αξίες. Αυτές οι αξίες αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο εργαζόμαστε στη Fraport. Παρέχουν υποστήριξη, μας δίνουν δύναμη στο έργο που επιτελούμε καθημερινά για τους επιβάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και αποτελούν τη βάση για τη συνεργασία μεταξύ όλων των εργαζομένων μας. Επιπλέον, μας χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές για τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια.

Η γερμανική νομοθεσία έκανε ένα σημαντικό βήμα προς ένα ενιαίο πρότυπο για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος με την εισαγωγή του γερμανικού νόμου για τη δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού (LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023. Η Fraport χαιρετίζει ρητά την πολιτική δέσμευση για την επέκταση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού των γερμανικών εταιρειών. Ο κοινωνικός αντίκτυπος του νόμου δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς οι εταιρείες θα πρέπει να παρακολουθούν τις παρατυπίες και να προλαμβάνουν τις παραβάσεις. Όποιος επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί μας, ή/και με άλλες γερμανικές εταιρείες με τουλάχιστον 1.000 εργαζόμενους, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου για την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι πολιτικοί στέλνουν έτσι το σωστό μήνυμα: κάθε εταιρεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον όταν λαμβάνει επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ο νέος νόμος για την εφοδιαστική αλυσίδα (LkSG) μας ενθαρρύνει να ακολουθήσουμε το δρόμο προς τη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση που ξεκινήσαμε πριν από πολλά χρόνια. Θέσαμε υψηλά πρότυπα για τους επιχειρηματικούς μας εταίρους ήδη από το 2013 με τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών μας. Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος για το κοινό στον ιστότοπό μας. Έχουμε επίσης δεσμευτεί να συμμορφωνόμαστε με τους διεθνείς κανονισμούς για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η περιβαλλοντική πολιτική μας σε επίπεδο Ομίλου - η οποία περιλαμβάνει το στόχο να μηδενίσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες έως το 2045 - αντικατοπτρίζει επίσης τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Με την παρούσα δήλωση πολιτικής εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να καταστήσουμε τη στρατηγική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαφανή και προσιτή στο κοινό, σύμφωνα με το νέο νόμο για την αλυσίδα εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης, καταγράφουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Η δήλωση πολιτικής χρησιμεύει σε εμάς, τους υπαλλήλους μας και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους ως πυξίδα για όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα δήλωση πολιτικής σχετικά με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον ισχύει για την Fraport AG και όλες τις εταιρείες που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα (εφεξής «Fraport»). Την ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας δήλωσης πολιτικής φέρει η Εκτελεστική Επιτροπή, οι εκάστοτε διευθύνοντες σύμβουλοι και όλα τα διοικητικά στελέχη.

Διεθνείς κανονισμοί και εκούσιες δεσμεύσεις

Δεσμευόμαστε στις αρχές των ακόλουθων διεθνώς αναγνωρισμένων πλαισίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προτύπων που περιέχουν:

- Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
- Βασικά εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)
– Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις
– Δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ

Πέραν των ανωτέρω πλαισίων, δεσμευόμαστε στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Συμμετέχουμε στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που ορίζονται στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ως όμιλος προσανατολισμένος στις αξίες μας, θέτουμε στους υπαλλήλους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους προμηθευτές μας ένα δεσμευτικό πλαίσιο δράσης με βάση τις αρχές και τα πρότυπα που ορίζονται στα προαναφερθέντα πλαίσια. Οι εργαζόμενοί μας δεσμεύονται επίσης από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Fraport, στον οποίο διατυπώνεται η κοινωνική μας ευθύνη στους τομείς της οικονομίας, της οικολογίας και των κοινωνικών υποθέσεων. Για τους προμηθευτές μας, οι απαιτήσεις και οι αρχές για τη συνεργασία μαζί μας περιγράφονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Fraport.
Οι προμηθευτές μας οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα αυτά τηρούνται με συνέπεια και διανέμονται σε όλες τις άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στην εκτέλεση υπηρεσιών για εμάς (π.χ. υπεργολάβοι). Οι προμηθευτές καλούνται να θεραπεύσουν κάθε παράβαση. Εάν ένας προμηθευτής δεν μπορεί να αποδείξει ότι η παράβαση έχει αποκατασταθεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άμεση διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης.

Δήλωση πολιτικής για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Fraport

Η υπεύθυνη διαχείριση αποτελεί τη βάση για τη δράση μας. Ως όμιλος που δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε επίγνωση της ιδιαίτερης υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας που έχουμε όσον αφορά, τόσο τις δικές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες, όσο και τις δικές μας αλυσίδες εφοδιασμού και αξιών. Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ευθύνη μας για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και αποφεύγουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις ακόλουθες πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος:

– Απορρίπτουμε κάθε μορφή παιδικής εργασίας.

– Απορρίπτουμε επίσης αυστηρά κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας, δουλείας ή πρακτικών που μοιάζουν με δουλεία, υποτέλειας ή άλλων μορφών κυριαρχίας ή καταπίεσης στο εργασιακό περιβάλλον. Σεβόμαστε το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων που απορρέει από αυτό για τη διευθέτηση των γενικών συνθηκών εργασίας εντός του Ομίλου στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας.

– Εξασφαλίζουμε τους κατάλληλους μισθούς. Οι αμοιβές στη Fraport δεν είναι σε καμία περίπτωση χαμηλότερες από τις ισχύουσες ελάχιστες νόμιμες αμοιβές.

– Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις σχετικές νομικές διατάξεις και τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα σχετικά με τις ώρες εργασίας, τις άδειες μετ' αποδοχών και τις νόμιμες αργίες.

– Αντιτιθέμεθα στις διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης, κατάστασης υγείας, χαρακτηριστικών φύλου, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, περιορισμένης πρόσβασης στην εκπαίδευση, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας ή πεποιθήσεων . Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα αντίθετοι στην άνιση αμοιβή για ίση εργασία.

– Είμαστε ρητά αντίθετοι στη χρήση βασανιστηρίων και εξευτελιστικής μεταχείρισης, καθώς και στη σωματική και ψυχική κακοποίηση.
– Έχουμε ως όραμα μια εταιρεία χωρίς ατυχήματα και ένα υγιές εργατικό δυναμικό. Για το σκοπό αυτό, προωθούμε την ολοκληρωμένη επαγγελματική υγεία και ασφάλεια ως μέρος της συνολικής εταιρικής μας ευθύνης στον Όμιλο και στις διάφορες τοποθεσίες.

– Έχουμε εγκρίνει μια περιβαλλοντική πολιτική για ολόκληρο τον Όμιλο και έχουμε δεσμευτεί να υιοθετήσουμε μια βιώσιμη, προσεκτική και προσεκτική προσέγγιση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, αποφεύγουμε δραστηριότητες που προκαλούν υποβάθμιση του εδάφους, ρύπανση των υδάτων, ατμοσφαιρική ρύπανση, απώλεια βιοποικιλότητας, επιβλαβείς εκπομπές θορύβου ή υπερβολική κατανάλωση νερού. Επιπλέον, προσπαθούμε να εξαλείψουμε πλήρως τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες έως το 2045. Ομοίως, μειώνουμε τον όγκο των αποβλήτων που προκαλούνται από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και παραδίδουμε τα αναπόφευκτα απόβλητα στην κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο , τη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους επίμονους οργανικούς ρύπους και τη Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους . Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν θα υποστούν καμία βλάβη στην υγεία τους ως αποτέλεσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και ότι θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και καθαρές τουαλέτες και ότι δεν θα επηρεαστούν σημαντικά οι φυσικές βάσεις για τη διατήρηση και την παραγωγή τροφίμων.

– Ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να χρησιμοποιούν με υπευθυνότητα τους φυσικούς πόρους.

– Εργαζόμαστε για την ανάπτυξη και τη διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ενσωματώνοντας οικολογικά κριτήρια στην επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαχείριση κινδύνων, ανάλυση κινδύνων όσον αφορά τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέτρα πρόληψης στη Fraport

Ο σεβασμός των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς ως εταιρεία προσανατολισμένη στις αξίες μας. Χρησιμοποιώντας το ολοκληρωμένο σύστημά μας διαχείρισης κινδύνων, προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τυχόν κινδύνους. Στόχος της διαχείρισης κινδύνων είναι η ελεγχόμενη και σκόπιμη αντιμετώπιση των κινδύνων διαδικασίας και των ad hoc κινδύνων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη συνεχή παρακολούθηση, τη διαχείριση και τη συστηματική αναφορά τους. Η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας ενσωματώνεται στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων (RMS) και στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η ανάλυση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειάς μας διενεργείται ετησίως και κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων, με βάση έναν κατάλογο που περιλαμβάνει τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η διαχείριση κινδύνων και η κεντρική οργανωτική ενσωμάτωση της αξιολόγησης κινδύνων που διενεργείται από ανεξάρτητο φορέα που έχει ανατεθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή εγγυώνται ότι η ανάλυση κινδύνων διενεργείται εντός της εταιρείας στο πλαίσιο μιας διαδικασίας «bottom-up» (από κάτω προς τα πάνω) αλλά και «top-down» (από την κορυφή προς τα κάτω).

Η συνεκτίμηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την επιλογή των προμηθευτών αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής προμηθειών της Fraport. Εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι άμεσοι και έμμεσοι προμηθευτές μας τηρούν τους κανονισμούς του νόμου για την αλυσίδα εφοδιασμού. Επιπλέον, οι προμηθευτές ελέγχονται τακτικά προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παρατυπίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Εάν εντοπιστούν παρατυπίες, λαμβάνονται μέτρα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τη διακοπή της συμβατικής σχέσης με τον προμηθευτή.

Σύστημα διαχείρισης της συμμόρφωσης

Στη Fraport, ξεπερνάμε την απλή συμμόρφωση με τις ελάχιστες νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά υιοθετούμε υψηλές ηθικές αρχές για τις ενέργειές μας. Η ευθύνη μας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης βάσει αξιών αντικατοπτρίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας μας, ο οποίος ισχύει για το Εκτελεστικό Συμβούλιο, τους διευθύνοντες συμβούλους, τα στελέχη, και όλους τους εργαζόμενους. Για την εναρμόνιση των ελάχιστων προτύπων συμμόρφωσης και της δομής του συστήματος διαχείρισης της συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον Όμιλο, η Fraport ανέπτυξε το 2014 μια εταιρική κατευθυντήρια γραμμή που ισχύει για όλες τις εταιρείες που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα. Από το 2015, στον Όμιλο Fraport διεξάγεται σε τακτική βάση ανάλυση κινδύνου συμμόρφωσης. Αυτή χρησιμεύει ως εργαλείο για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση των κινδύνων συμμόρφωσης. Οι κίνδυνοι που καταγράφονται και αξιολογούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ανάλυσης αποτελούν τη βάση για επαρκή μέτρα συμμόρφωσης.

Ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών

Έχει εισαχθεί ένα πιστοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών για την καταγραφή και την πρόληψη συμπεριφορών που μπορεί να είναι επιζήμιες για την εταιρεία. Το σύστημα επιτρέπει στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους θιγόμενους να καταγγέλλουν παρατυπίες ηλεκτρονικά. Η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, ώστε οι καταγγέλλοντες να μπορούν να αναφέρουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των παραβάσεων της παρούσας δήλωσης πολιτικής, ανώνυμα, εμπιστευτικά και άμεσα. Κάθε αναφορά υποβάλλεται σε ενδελεχή εξέταση των γεγονότων που παρουσιάζει, πραγματοποιείται αξιολόγηση των κινδύνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα, εάν είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της συμμόρφωσης της Fraport και το σύστημα καταγγελιών, ανατρέξτε στον Κώδικα Δεοντολογίας μας, στον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών μας και στην ενότητα Compliance (Συμμόρφωση) στον ιστότοπό μας.

Τεκμηρίωση και υποβολή εκθέσεων/αναφορών

Η εφαρμογή των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον είναι μια συνεχής διαδικασία που υπόκειται σε τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους. Η παρούσα δήλωση πολιτικής θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες. Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά θέματα, ανατρέξτε στη μη χρηματοοικονομική μας δήλωση και σε άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με τη βιώσιμη και υπεύθυνη εταιρική διαχείριση στην ενότητα Commitments (Δεσμεύσεις) του ιστοτόπου μας.

Θα βρείτε το Ενημερωτικό Βιβλίο για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG Factbook), τη συνδυασμένη μη χρηματοοικονομική μας δήλωση και την επικυρωμένη από το EMAS (Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου) περιβαλλοντική μας δήλωση στην ενότητα Publications (Δημοσιεύσεις).

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας