Πολιτική Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Η Fraport Greece δηλώνει τα κατωτέρω:

 • ανακοινώνουμε την παρούσα πολιτική σε όλους τους εργαζομένους και τα πρόσωπα που εργάζονται για λογαριασμό μας,
 • ανακοινώνουμε την παρούσα πολιτική και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας στους Μετόχους μας, σε δεύτερα και τρίτα μέρη και στο κοινό, κατά περίπτωση,
 • αναπτύσσουμε, υλοποιούμε, αναθεωρούμε και βελτιώνουμε συστηματικά αυτή την πολιτική και το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IMS) μας, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής μας στους τομείς της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, θέτοντας κατάλληλους σκοπούς και στόχους,
 • η παρούσα πολιτική θα επανεξετάζεται σε ετήσια βάση.

Στόχος της Εταιρείας

Σκοπός της Fraport Greece είναι η ασφαλής, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των 14 Ελληνικών Περιφερειακών Πολιτικών Αεροδρομίων της Θεσσαλονίκης (SKG), Κέρκυρας (CFU), Ζακύνθου (ZTH), Κεφαλληνίας (EFL), Ακτίου (PVK), Καβάλας (KVA), Χανίων (CHQ), Ρόδου (RHO), Κω (KGS), Σαντορίνης (JTR), Μυκόνου (JMK), Μυτιλήνης (MJT), Σάμου (SMI) και Σκιάθου (JSI).

Η Fraport Greece παρέχει την υποδομή και τις αναγκαίες υπηρεσίες για την υποδοχή, προώθηση και εξυπηρέτηση αεροπλάνων, επιβατών, επισκεπτών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομείου σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Fraport Greece στοχεύει να προσφέρει μια ευχάριστη εμπειρία στους χρήστες των αεροδρομίων, δημιουργώντας έτσι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους παραχωρησιούχους και τους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και να καταστήσει τους αερολιμένες μας ελκυστικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον προορισμούς για τους επιβάτες, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τις αεροπορικές εταιρείες στην περιοχή. Βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας, την παραγωγικότητα και τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, προκειμένου να διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα τη θέση μας στην αγορά.

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητάς μας στοχεύει στην εφαρμογή ενός συστήματος μεθόδων και διαδικασιών που θα οδηγεί σε συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων μας, διασφαλίζοντας τη σταθερή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις των πελατών μας και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η Διοίκηση της Fraport Greece αντιλαμβάνεται πλήρως ότι για την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία των 14 Ελληνικών Περιφερειακών Πολιτικών Αεροδρομίων απαιτείται στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, που είναι κατά βάση οι αεροπορικές εταιρείες, η τουριστική βιομηχανία, το προσωπικό μας, καθώς και οι κρατικές και τοπικές αρχές. Οι πελάτες και οι συνεργάτες μας θα κρίνουν την επιτυχία μας. Επομένως:

 1. στοχεύουμε στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών και υποδομών που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας στον υψηλότερο δυνατό βαθμό,
 2. θα επανεξετάζουμε τακτικά την αποδοτικότητα των συστημάτων μας, των διαδικασιών και της τεχνολογικής μας προόδου σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για συνεχή βελτίωση,
 3. το όραμά μας είναι προς μια ενεργή τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα με τα αεροδρόμια να λειτουργούν ως ισχυρά μέσα ανάπτυξης.

Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πολιτική

Η Διοίκηση της Fraport Greece έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική & Κοινωνική Πολιτική για όλες τις επιχειρησιακές μας μονάδες (έδρα και αεροδρόμια), έχοντας ορίσει την περιβαλλοντική και κοινωνική προστασία ως έναν από τους κύριους στόχους της εταιρείας μας. Η προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων, που πρέπει να συνειδητοποιούν τη σημασία των καθηκόντων τους, να συμμετέχουν ενεργά στην εκπλήρωση των κοινών στόχων και να δεσμεύονται με προθυμία στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • διαχειριζόμαστε, λειτουργούμε και αναπτύσσουμε τις μονάδες μας με περιβαλλοντικώς και κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και άλλες δεσμεύσεις,
 • προωθούμε την ευρύτερη περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, εκπαιδεύοντας τους υπαλλήλους μας και παρέχοντας προγράμματα ευαισθητοποίησης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • στηρίζουμε την προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις στο πλαίσιο της οικονομικής αποδοτικότητας, βιωσιμότητας και αειφορίας,
 • ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και διάδοση πρακτικών και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και την κοινωνία εφαρμόζοντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια κατά την επιλογή αγαθών και υπηρεσιών,
 • διατηρούμε τακτικό διάλογο με τις ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες και εντάσσουμε τις ανησυχίες και τις απόψεις τους στη δική μας διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είμαστε σε στενή επικοινωνία με τους εταίρους μας στην αλυσίδα αξίας των αεροπορικών μεταφορών και συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και σχεδίων που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.

Για να επιτύχουμε τις επιδιώξεις και τους στόχους μας προς την αειφορία, εστιάζουμε στις ακόλουθες βασικές πλευρές:

 1. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας.
 2. Αποτροπή παράνομης διακίνησης ειδών άγριας ζωής.
 3. Χρήση πόρων και ελαχιστοποίηση αποβλήτων.
 4. Διαχείριση αποβλήτων (επικινδύνων, μη επικινδύνων).
 5. Διαχείριση υγρών αποβλήτων.
 6. Διαχείριση ενέργειας, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικής αλλαγής.
 7. Πρόληψη της ρύπανσης και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 8. Διαχείριση και έλεγχος θορύβου.
 9. Διαχείριση της κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, δεσμευόμαστε να διαχειριστούμε και να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα των αεροδρομίων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, υπολογίζουμε και καταγράφουμε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από όλες τις πηγές εντός των αεροδρομίων, βάσει του Πρωτοκόλλου Αερίων Θερμοκηπίου (scope 1 και 2).

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η ακόλουθη πολιτική εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση των κατωτέρω δραστηριοτήτων της εταιρείας:

 1. Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) αποτελεί βασική μέριμνα της Διοίκησης της Fraport Greece, η οποία θα αξιοποιεί εκθέσεις διαχείρισης για να ενημερώνεται για το κατά πόσο έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι της ΥΑΕ, για την επίδοσή τους και για το πόσο καλά έχουν οργανωθεί τα μέτρα για την ΥΑΕ. Αυτό περιλαμβάνει εξέταση πληροφορίας από την ανάλυση κατάλληλων βασικών δεικτών.
 2. Η Fraport Greece αναπτύσσει κατάλληλα σχέδια για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ με γνώμονα την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική γνώση.
 3. Οι υπάλληλοί μας πρέπει να ενημερώνονται, να εκπαιδεύονται και να κινητοποιούνται σχετικά με τους κινδύνους ΥΑΕ που σχετίζονται με τις εργασίες τους, με τρόπο που να ευνοεί την ενεργή συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο των καθημερινών τους καθηκόντων. Οι επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών πρέπει να δίδουν το παράδειγμα προς αυτό.
 4. Όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται για τη διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευημερίας των εργαζομένων και όσων μπορεί να επηρεάζονται από τις εργασίες μας, με προτεραιότητα στην πρόληψη τραυματισμών και κακής υγείας.
 5. Κρίσιμη προϋπόθεση για την εμπέδωση μιας ασφαλούς διεργασίας για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ΥΑΕ είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η επικοινωνία μεταξύ των υπευθύνων επιχειρησιακών λειτουργιών, των τμημάτων και τομέων της εταιρίας, των υπαλλήλων μας και οποιουδήποτε άλλου και τρίτου μέρους που δραστηριοποιείται στις μονάδες μας. Οι εργαζόμενοί μας καλούνται να προτείνουν ενδεχόμενες βελτιώσεις διαχείρισης.


Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 15.11.2021

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας