Νομικές Πληροφορίες

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν την χρήση εκ μέρους σας της παρούσας ιστοσελίδας. Η εκ μέρους σας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων εξ ολοκλήρου. Εάν διαφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις ή με οποιοδήποτε μέρος αυτών, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα. 

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιούνται οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο του παρόντος τμήματος, δεδομένου ότι η τακτική χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της.

 

Όροι Χρήσης

Τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, οι ήχοι, τα κινούμενα γραφικά (animations) και τα βίντεο των ιστοσελίδων της Fraport Greece S.A. προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η Fraport Greece A.E. επιτρέπει την διαλογή και η λήψη (downloading) του συνόλου του περιεχομένου των ιστοσελίδων της μόνο για προσωπική και μη-εμπορική χρήση. H παρούσα άδεια δεν περιλαμβάνει την χρήση φωτογραφιών που αποτελούν αντικείμενο πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών. 

Εντούτοις, είναι δυνατό η λήψη των περιεχομένων του Media Center από δημοσιογράφους προς δημοσίευση. Κατά τη χρήση και αντιγραφή αυτού του περιεχομένου, αποτελεί ρητή απαίτηση της Fraport Greece A.E. να αναφέρονται τα ιδιοκτησιακά και πνευματικά δικαιώματά της. 

Το υλικό των βίντεο προορίζεται για χρήση αποκλειστικά στον υφιστάμενο τομέα της τηλεόρασης ή σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση προϋποθέτει την ρητή γραπτή συναίνεση της Fraport Greece A.E. 

Tα περιεχόμενα δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλες ιστοσελίδες ή δίκτυα υπολογιστών χωρίς την ρητή γραπτή συναίνεση της Fraport Greece A.E. 

Ο χρήστης εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει φωτογραφικό ή ηχητικό υλικό εις βάρος της Fraport Greece A.E. 

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων που αναφέρονται ανωτέρω, η Fraport Greece A.E. δικαιούται να ζητήσει την άμεση καταστροφή όλου του εκτυπωθέντος ή ληφθέντος περιεχομένου. Δεν αποκλείεται ούτε υπάρχει οποιαδήποτε παραίτηση από την επιβολή περαιτέρω αξιώσεων για αποζημίωση εκ μέρους της Fraport Greece A.E. ή τρίτων δικαιούχων δικαιωμάτων.

Ευθύνη

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες μας έχουν δημιουργηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και επιμέλεια. Εντούτοις, η Fraport Greece A.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πληρότητα, ορθότητα, ακρίβεια ή καταλληλότητα των εν λόγω πληροφοριών για συγκεκριμένους σκοπούς εφαρμογής ή χρήσης.

Η χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Fraport Greece A.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει εκ της εγκατάστασης ή χρήσης των ληφθέντων αρχείων. Παρά το συνεχή έλεγχο για την ύπαρξη ιών, η Fraport Greece A.E. δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε ιούς υπολογιστών και σε άλλα κακόβουλα προγράμματα. 

Οι ιστοσελίδες της Fraport Greece A.E. περιέχουν συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες άλλων εταιριών. Η Fraport Greece A.E. δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τρίτων μερών το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω αυτών των συνδέσμων. Εάν η Fraport Greece A.E. παρατηρήσει ή λάβει γνώση για το ότι το περιεχόμενο τρίτων μερών περιέχει παράνομα στοιχεία, ο σύνδεσμος θα διαγράφεται στο βαθμό που είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο.

Δικαιώματα Εμπορικών Σημάτων

Η Fraport Greece A.E. είναι ο κύριος των χρησιμοποιούμενων εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, σημάτων και σημάνσεων που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες της. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να χρησιμοποιεί τα σήματα και λογότυπα αυτά.

Εμπορικά Σήματα Τρίτων Μερών

Τα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων, σήματα και λογότυπα τρίτων μερών, που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορεί να προστατεύονται νομικά, π.χ. ως εμπορικά σήματα. Η χρήση τους είναι δυνατή μόνον εφόσον έχει προηγουμένως ληφθεί άδεια από τον(ους) συγκεκριμένο(ους) κάτοχο(ους) των δικαιωμάτων.

Διεθνείς χρήστες

Η παρούσα ιστοσελίδα ελέγχεται, λειτουργεί και διατηρείται από την Fraport Greece A.E. στην έδρα της στην Αθήνα, Ελλάδα. Η ιστοσελίδα είναι προορισμένη για διεθνή χρήση. Εάν κάποιος χρήστης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή/και λάβει περιεχόμενο εξ αυτής, είναι και υπεύθυνος για το ότι αυτό το πράττει σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου βρίσκεται. 

Πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες

Ο χρήστης της ιστοσελίδας είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για όλα τα μη-προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που αποστέλλει στην Fraport Greece A.E. όσον αφορά στο περιεχόμενο και την ορθότητά τους. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την μη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων προσώπων. Ο χρήστης δίνει την άδεια στην Fraport Greece να αποθηκεύει τις παρασχεθείσες πληροφορίες και να τις χρησιμοποιεί για στατιστικές εκτιμήσεις ή άλλους καθορισμένους σκοπούς. Η Fraport Greece A.E. εξουσιοδοτείται ρητά να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των παρασχεθέντων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, ιδεών, εφευρέσεων, εννοιών, τεχνικών ή τεχνογνωσίας που περιέχονται σε αυτές, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, παραγωγής και/ή προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και, επιπλέον να αναπαράγει τις πληροφορίες αυτές και να τις καθιστά προσβάσιμες σε τρίτους, χωρίς περιορισμούς.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οποιεσδήποτε νομικές αξιώσεις ή διαδικασίες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα θα διέπονται από και ερμηνεύονται βάσει της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο τόπος οποιωνδήποτε νομικών διαδικασιών θα είναι η Αθήνα, Ελλάδα, στο μέτρο που είναι νόμιμα επιτρεπτό.

Μελλοντικές Εκτιμήσεις

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει προβλέψεις για το μέλλον ή άλλες μελλοντικές εκτιμήσεις που βασίζονται σε υφιστάμενες παραδοχές και σε προβλέψεις των στελεχών της Fraport Greece A.E. Διάφοροι γνωστοί και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα ότι τα πραγματικά αποτελέσματα, η οικονομική κατάσταση, η ανάπτυξη ή οι επιδόσεις της Fraport Greece A.E. παρεκκλίνουν σημαντικά από τις παρουσιασθείσες εκτιμήσεις. Οι ως άνω παράγοντες περιλαμβάνουν επίσης εκείνους που η Fraport Greece A.E. περιγράφει ή έχει περιγράψει σε εκθέσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της. Η Fraport Greece A.E. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη να ενημερώνει συνεχώς τις μελλοντικές εκτιμήσεις ή να τις προσαρμόζει κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στα μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας