Εταιρική Συμμόρφωση & Ακεραιότητα

Βοηθήστε μας να εξασφαλίσουμε την Εταιρική Συμμόρφωση και Ακεραιότητα!

Η Fraport AG διαχειρίζεται και διευθύνει με επιτυχία αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο ενώ ταυτόχρονα ενεργεί ως πάροχος συναφών υπηρεσιών. Η εξασφάλιση της ακεραιότητας σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία μας. Η βάση της αποτελείται τόσο από τις αξίες μας όσο και από τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Υπαλλήλους και τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Προμηθευτές, καθώς και οι δύο κώδικες χαρακτηρίζουν και καθορίζουν τις ενέργειές μας.

Οι υπάλληλοι των εταιρειών του Ομίλου Fraport είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το σύνολο της τρέχουσας νομοθεσίας και των εσωτερικών κατευθυντήριων οδηγιών. Εάν ωστόσο προκύπτουν παραβιάσεις, μας ενδιαφέρει να λαμβάνουμε αναφορές σχετικά με αυτό το είδος ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τους υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές και επαγγελματικούς συνεργάτες, και μας βοηθoύν να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε τέτοιου είδους παρατυπίες. Είναι ένας τρόπος να αποτρέψουμε οικονομικές ζημίες και δυσφήμιση της εταιρείας μας.

Οι καταγγέλλοντες που αναφέρουν πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις σε καμία περίπτωση δεν είναι «πληροφοριοδότες» αλλά βοηθούν στο να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με αποτέλεσμα την επιτυχία μας ως φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίων. Σας παρακαλούμε να μας στηρίξετε. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη!

Εάν θέλετε να στείλετε αναφορά, κάντε κλικ εδώ.

Συμμόρφωση με το Γερμανικό Νόμο περί Δέουσας Επιμέλειας στις Αλυσίδες Εφοδιασμού

Ο Γερμανικός Νόμος περί Δέουσας Επιμέλειας στις Αλυσίδες Εφοδιασμού (εφεξής LkSG) απαιτεί από τις εταιρείες να συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγκεκριμένες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στις αλυσίδες εφοδιασμού τους με αρμόζοντα τρόπο. Ο LkSG ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023 για εταιρείες με τουλάχιστον 3.000 εργαζόμενους και αυτό σημαίνει ότι η Fraport AG και όλες οι πλήρως ενοποιημένες θυγατρικές της, όπως η Fraport Greece, πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του LkSG. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Fraport Greece έχει καθιερώσει την ακόλουθη Διαδικασία Καταγγελιών (§8 LkSG):

Διαδικασία Παραπόνων - Πεδίο εφαρμογής

Αναφορές για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβάσεις των περιβαλλοντικών νόμων και κανονισμών εντός του Ομίλου Fraport και στους άμεσους προμηθευτές του μπορούν να υποβληθούν μέσω του ακόλουθου διαύλου παραπόνων/καταγγελιών:

Αν θέλετε να στείλετε την πρώτη σας αναφορά, κάντε κλικ εδώ.

Αρμοδιότητες και πρόσωπο επικοινωνίας

Οι καταγγελίες διεκπεραιώνονται από το τμήμα Συμμόρφωσης της Fraport Greece και, όπου απαιτείται, με την υποστήριξη άλλων εμπειρογνωμόνων και της Fraport AG. Το αρμόδιο πρόσωπο για τη Fraport Greece είναι ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, κος Περικλής Στρούμπος, [email protected].

Πώς λειτουργεί η διαδικασία καταγγελιών

Οι καταγγελίες παραλαμβάνονται από το τμήμα Συμμόρφωσης. Ο καταγγέλλων λαμβάνει επιβεβαίωση παραλαβής και ενημερώνεται για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν και την πρόοδο της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η αναφορά είναι ανώνυμη, ο καταγγέλλων πρέπει να δημιουργήσει ένα ανώνυμο δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από το προαναφερθέν δίαυλο καταγγελιών.
Σε πρώτο στάδιο, διενεργείται μια αρχική αξιολόγηση για να ελεγχθεί αν η αναφερόμενη παράβαση εμπίπτει στο ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας καταγγελιών. Άλλες απαιτήσεις για την έναρξη έρευνας για τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών περιλαμβάνουν το κατά πόσον το περιστατικό που περιγράφηκε μπορεί να κριθεί συνολικά ως εύλογο και γενικά πιθανό και μπορεί να υποδηλώνει παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή σοβαρή παράβαση εσωτερικού κανονισμού. Κατά τη διαδικασία αυτή, εξετάζεται κατά πόσον οποιαδήποτε συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά περιστατικά του ζητήματος που αποτελούν αντικείμενο της αναφοράς με ουδέτερο, κατάλληλο και αντικειμενικό τρόπο. Η διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών διεξάγεται από κατάλληλα πρόσωπα, τα οποία οφείλουν να ενεργούν ανεξάρτητα και να τηρούν την εμπιστευτικότητα. Τα πρόσωπα αυτά επικοινωνούν με τον καταγγέλλοντα, ελέγχουν την εγκυρότητα της αναφοράς που έχει ληφθεί και, εάν είναι απαραίτητο, ζητούν από τον καταγγέλλοντα να παράσχει περισσότερες πληροφορίες. Οι αναφορές παραβάσεων σε άμεσο προμηθευτή διερευνώνται από κοινού με τον προμηθευτή. Η έρευνα διεξάγεται βάσει εγγράφων και συνεντεύξεων και καταγράφεται με κατανοητό τρόπο σε έναν φάκελο υπόθεσης. Οι φάκελοι υποθέσεων διαγράφονται μία φορά το χρόνο, εάν δεν υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διατήρησή τους. Ο καταγγέλλων λαμβάνει ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας εντός τριών μηνών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της αναφοράς του. Η ανατροφοδότηση παρέχεται μόνο στο βαθμό που δεν επηρεάζει τυχόν εσωτερικές έρευνες και δεν θίγονται τα δικαιώματα των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο αναφοράς ή που κατονομάζονται στην αναφορά.

Κάθε υπόθεση ολοκληρώνεται με γραπτή τελική έκθεση, η οποία παραμένει αυστηρά εμπιστευτική. Ο κατάλογος των προσώπων στα οποία διανέμεται η έκθεση εξαρτάται από τη φύση και τη σοβαρότητα των παραβάσεων που εντοπίζονται και καθορίζεται κατά περίπτωση. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο και επιτρέπεται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η τελική έκθεση περιλαμβάνει κυρώσεις και κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάσταση των παρατυπιών και την πρόληψη παρόμοιων παραβιάσεων στο μέλλον. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο καταγγέλλων ενημερώνεται για τις επακόλουθες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο.

Προστασία από αντίποινα

Στη Fraport Greece, παρέχεται ειδική προστασία στους καταγγέλλοντες που μεταδίδουν πληροφορίες καλόπιστα για να αποκαλύψουν παρατυπίες. Το τμήμα Συμμόρφωσης εγγυάται την προστασία τους με τη μέγιστη δυνατή εμπιστευτικότητα και, όποτε είναι νομικά δυνατό, με την εξασφάλιση της ανωνυμίας τους. Όσον αφορά τη διαχείριση των υποθέσεων στη Fraport Greece, αυτό σημαίνει ότι η ταυτότητα του καταγγέλλοντος αποκαλύπτεται μόνο στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη πληροφοριών ή για την ανάληψη επακόλουθων ενεργειών.

Η Fraport Greece διασφαλίζει μέσω του συστήματος καταγγελιών ότι οι καταγγέλλοντες που έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι οι πληροφορίες τους είναι αληθείς δεν παρεμποδίζονται, δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται κατά την υποβολή των πληροφοριών.

Οι καταγγέλλοντες που έχουν ταυτοποιηθεί ονομαστικά δεν χρειάζεται να φοβούνται αντίποινα, όπως αναστολή, απόλυση, μετάθεση σε άλλα καθήκοντα, πειθαρχικά μέτρα, διακρίσεις, εκφοβισμό ή παρόμοια αντίποινα, από τον εργοδότη τους στη Fraport Greece μετά την υποβολή της αναφοράς τους.

Πληροφορίες που υποβάλλονται με κακόβουλη πρόθεση ή κακόπιστα για να εμπλέξουν εργαζόμενους, είναι ρητά ανεπιθύμητες. Πληροφορίες αυτού του είδους που έχουν προφανή σκοπό μόνο να βλάψουν, να καταγγείλουν ή να δυσφημίσουν άλλα άτομα, δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καταγγέλλων δεν τυγχάνει ειδικής προστασίας από αντίποινα και μπορεί να υπέχει ευθύνη.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας