Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Fraport Greece

Αρχές

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών ορίζει τις απαιτήσεις και τις αρχές που διέπουν όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές μεταξύ της Fraport Greece (εφεξής καλούμενης «Fraport Greece» και των εργολάβων, προμηθευτών, και παρόχων υπηρεσιών της (εφεξής καλούμενων «Επιχειρηματικός Συνεργάτης»).

Οι εταιρείες που συναλλάσσονται με τη Fraport Greece οφείλουν να αποδέχονται και να συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους και τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, οδηγίες και αρχές. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (www.unglobalcompact.org/), η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, οι Βασικές Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και ο γερμανικός Νόμος για τη δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού (LkSG). Ο Επιχειρηματικός Συνεργάτης έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι όλες οι άλλες εταιρείες (π.χ. υπο-προμηθευτές, εταιρείες τρίτων, κ.λπ.) που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών συμμερίζονται και εφαρμόζουν με συνέπεια αυτά τα πρότυπα.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Κώδικα Συμπεριφοράς, κάντε κλικ εδώ.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας