Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Κατά τη Λειτουργία Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα εικόνας και βίντεο που συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης (CCTV) και πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

 

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Α.Ε.

Η εταιρεία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Α.Ε.» (καλούμενη “Fraport” ή «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και τον εθνικό Νόμο 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα. Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας και βίντεο κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης (CCTV) στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου μας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης είναι δεδομένα εικόνας και βίντεο των εργαζομένων, επιβατών, συνεργατών και τρίτων προσώπων που επισκέπτονται το Αεροδρόμιο.

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη βάσει των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να διατηρήσουμε την ασφάλεια του χώρου του Αεροδρομίου και των αγαθών που ευρίσκονται σε αυτό από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, καθώς επίσης να διαφυλάξουμε τη σωματική ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων, συνεργατών και άλλων τρίτων προσώπων. Επίσης, η Fraport επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα με σκοπό να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων συμβάντων και να διαθέτει το αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό για την προς υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη στις εισόδους των εγκαταστάσεων. Συνεπώς δεν εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, όπως η εταιρεία φύλαξης και σε άλλες εταιρείες όπως εταιρείες του ομίλου ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε το υλικό βιντεοπαρακολούθησης σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;
Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;
Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;
Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Βιντεοπαρακολούθησης
Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει κάμερες, οι οποίες δεν καταγράφουν ήχο, σε σημεία που κρίνονται απαραίτητα για την εποπτεία των χώρων, στους οποίους υπάρχει μεγάλη συσσώρευση φυσικών προσώπων και εμφανίζονται σημαντικά περιστατικά, όπως για παράδειγμα κλοπές, ατυχήματα και άλλων πράξεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο προσβολής τόσο την υγεία των επιβατών, των εργαζομένων και άλλων επισκεπτών του Αεροδρομίου όσο και την ασφάλεια των αγαθών και των εγκαταστάσεων.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Α.Ε.

Η εταιρεία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε.» (καλούμενη εφεξής “Fraport” ή «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και τον εθνικό Νόμο 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα. Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας και βίντεο κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης (CCTV) στις εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου μας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης είναι δεδομένα εικόνας και βίντεο των εργαζομένων, επιβατών, συνεργατών και τρίτων προσώπων που επισκέπτονται το Αεροδρόμιο.

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη βάσει των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να διατηρήσουμε την ασφάλεια του χώρου του Αεροδρομίου και των αγαθών που ευρίσκονται σε αυτό από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, καθώς επίσης να διαφυλάξουμε τη σωματική ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων, συνεργατών και άλλων τρίτων προσώπων. Επίσης, η Fraport επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα με σκοπό να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων συμβάντων και να διαθέτει το αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό για την προς υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη στις εισόδους των εγκαταστάσεων. Συνεπώς δεν εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, όπως η εταιρεία φύλαξης και σε άλλες εταιρείες όπως εταιρείες του ομίλου ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε το υλικό βιντεοπαρακολούθησης σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;
Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;
Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;
Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Βιντεοπαρακολούθησης
Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει κάμερες, οι οποίες δεν καταγράφουν ήχο, σε σημεία που κρίνονται απαραίτητα για την εποπτεία των χώρων, στους οποίους υπάρχει μεγάλη συσσώρευση φυσικών προσώπων και εμφανίζονται σημαντικά περιστατικά, όπως για παράδειγμα κλοπές, ατυχήματα και άλλων πράξεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο προσβολής τόσο την υγεία των επιβατών, των εργαζομένων και άλλων επισκεπτών του Αεροδρομίου όσο και την ασφάλεια των αγαθών και των εγκαταστάσεων.

Fraport Εταιρεία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.

Η εταιρεία «FRAPORT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» (εφεξής “Fraport” ή «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και τον εθνικό Νόμο 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα. Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας και βίντεο κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης (CCTV) στις εγκαταστάσεις του γραφείων διοίκησης.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη λειτουργία του συστήματος βιντεοπαρακολούθησης είναι δεδομένα εικόνας και βίντεο των εργαζομένων, συνεργατών και τρίτων προσώπων που επισκέπτονται τα γραφεία διοίκησης.

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση
Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη βάσει των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να διατηρήσουμε την ασφάλεια του χώρου και των αγαθών που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, καθώς επίσης να διαφυλάξουμε τη σωματική ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων, συνεργατών και άλλων τρίτων προσώπων. Επίσης, η Fraport επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα με σκοπό να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων συμβάντων και να διαθέτει το αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό για την προς υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη στις εισόδους των εγκαταστάσεων. Συνεπώς δεν εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;
Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, όπως η εταιρεία φύλαξης και σε άλλες εταιρείες όπως εταιρείες του ομίλου ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε το υλικό βιντεοπαρακολούθησης σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;
Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;
Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;
Για οποιαδήποτε δε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Βιντεοπαρακολούθησης
Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει κάμερες, οι οποίες δεν καταγράφουν ήχο, σε σημεία που κρίνονται απαραίτητα για την εποπτεία των χώρων, στους οποίους εμφανίζονται σημαντικά περιστατικά, όπως για παράδειγμα κλοπές, ατυχήματα και άλλων πράξεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο προσβολής τόσο την υγεία των επιβατών, των εργαζομένων και άλλων επισκεπτών της Εταιρείας όσο και την ασφάλεια των αγαθών και των εγκαταστάσεων της τελευταίας.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας