Περιβαλλοντική Στρατηγική

Η Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση είναι αποτέλεσμα της συμμόρφωσης της FG στις Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, τρεις μήνες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης της 11ης Απριλίου 2017.

Η Περιβαλλοντική Στρατηγική περιγράφει τις μεθόδους ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια αναβάθμισης υποδομών και ανάπτυξης λειτουργιών σύμφωνα με τα Master Plans του 2017. Επιπλέον, η στρατηγική αναφέρεται λεπτομερώς στην εν εξελίξει περιβαλλοντική διαχείριση υψηλής ποιότητας των αεροδρομίων.

Τα συγκεκριμένα αντικείμενα και στόχοι που περιγράφονται στην παρούσα Περιβαλλοντική Στρατηγική θα αποτελέσουν το πλαίσιο για να διασφαλιστεί ότι στην ανάπτυξη και καθημερινή λειτουργία κάθε αερολιμένα αντικατοπτρίζονται κοινωνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι.

Οι περιβαλλοντικές πτυχές που εξετάζονται είναι: η αειφόρος ανάπτυξη, η διαχείριση του εδάφους, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, η βιοποικιλότητα, η πολιτιστική κληρονομιά, η ποιότητα του αέρα, ο θόρυβος και η διαχείριση των αποβλήτων. Παρουσιάζονται οι πιθανές επιπτώσεις για κάθε περιβαλλοντική πτυχή, καθώς και προληπτικές ενέργειες. Τέλος, για κάθε περιβαλλοντική πτυχή παρουσιάζονται συγκεκριμένοι στόχοι συνοδευόμενοι από αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε αναλυτικά την Περιβαλλοντική Στρατηγική για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β.

1η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Α
1η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Β

2η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Α
2η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Β

3η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Α
3η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Β

4η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Α
4η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Β

5η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Α
5η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Β

6η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Α
6η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Β

7η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Α
7η Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Στρατηγικής – Ομάδα Β

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας