Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ‘Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας B Α.Ε.’

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ‘Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας B Α.Ε.’, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τροποποίηση καταστατικού της Εταιρείας.
3. Λοιπά θέματα.

Κατ' εφαρμογή των άρθρων 136 Ν. 4548/2018, 27 Ν. 4753/2020, 17.5 και 22.4 του Καταστατικού της Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας B Α.Ε., η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα προβεί σε κατάρτιση και υπογραφή του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους δια περιφοράς, που ισοδυναμεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, και η εταιρεία δεν θα προβεί σε φυσική διεξαγωγή συνεδρίασης των μετόχων.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας