Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 'Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Α.Ε.'

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ‘Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Α.Ε.’, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Γερμανικής Σχολής Αθηνών, αριθ. 10, στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 μετά της επ’ αυτών Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
4. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη γενική διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ’ αυτής συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
7. Λοιπά θέματα

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας