Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να μάθετε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Εσαγωγή

Η εταιρία μας, με την επωνυμία «Fraport Εταιρεία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.» και έδρα στην οδό Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, 15123 Μαρούσι, Ελλάδα (εφ’ εξής «Fraport» ή «Εμείς»), είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο εκδήλωσης του ενδιαφέροντός σας να εργαστείτε μαζί μας (εφεξής η «Υποψηφιότητα»).
Έχουμε ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό σας παρέχουμε την ακόλουθη ενημέρωση, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση προς το Ν. 2472/1997, το Ν. 4624/2019, καθώς και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ).

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Υποψηφιότητάς σας, συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:

• Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, εθνικότητα
• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού ή/και σταθερού τηλεφώνου
• Στοιχεία που αφορούν στην εκπαίδευση, την επαγγελματική σας εμπειρία και τυχόν πιστοποιήσεις ή άλλα επαγγελματικής φύσης προσόντα που διαθέτετε
• Πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση ή μη τυχόν υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας
• Πληροφορίες σχετικά με γενικότερα ενδιαφέροντά σας
• Λοιπές πληροφορίες για εσάς, όπως αυτές μπορεί να προκύπτουν από τυχόν συστατικές επιστολές ή/και επιστολή ενδιαφέροντος
• Στοιχεία αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για εργασία μαζί μας σε σχέση με το αντικείμενο και τη θέση στα οποίο αφορά η Υποψηφιότητά σας
• Πληροφορίες που αφορούν σε τυχόν λόγους απόρριψης της Υποψηφιότητάς σας
• Υπογραφή

Γιατί τα συλλέγουμε

Ενόψει της συμβατικής σχέσης εργασίας που ενδέχεται να συνάψουμε μαζί σας, νομιμοποιούμαστε να συλλέγουμε από εσάς και να επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που μας είναι εντελώς απαραίτητα για το σκοπό καταγραφής και αξιολόγησης της Υποψηφιότητάς σας. Είναι προτεραιότητά μας στη Fraport να επιλέγουμε προσεκτικά τους ανθρώπους που πρόκειται να εργαστούν μαζί μας, με βάση αξιολογικά κριτήρια και να βεβαιώνουμε ότι διαθέτουν όλα τα κατάλληλα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα.

Για να αξιολογήσουμε την Υποψηφιότητά σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά περιέχονται σε ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε βιογραφικά σημειώματα, επιστολές ενδιαφέροντος, συστατικές επιστολές που μας αποστέλλετε, ή όπως αυτά προκύπτουν από τυχόν κατ’ ιδίαν συνέντευξη μαζί σας ή κάποιο τεχνικό τεστ που σχετίζεται με το αντικείμενο εργασίας.

Στην περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για κάποιον σκοπό πέραν των ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα και εκ των προτέρων και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτό απαιτείται.

Με ποιους τα μοιραζόμαστε

Τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από την υπεύθυνη, εξουσιοδοτημένη προς αυτό ομάδα της Fraport.
Επιπλέον, στα δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν πρόσβαση και συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης σε υπολογιστικό νέφος (cloud storage), όπως η Microsoft. Στο πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών αυτών, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και ιδίως στις ΗΠΑ.

Πόσο καιρό τα διατηρούμε

Τα στοιχεία της δήλωσης ενδιαφέροντός σας που συλλέγονται για το σκοπό αξιολόγησης της Υποψηφιότητάς σας, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, τηρούνται από εμάς για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και σε κάθε περίπτωση, για δύο (2) έτη από τη συλλογή τους, εκτός και εάν, στο μεταξύ, μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε τη διαγραφή τους.

Στην περίπτωση που επιθυμούμε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και στο πλαίσιο της Υποψηφιότητάς σας, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε προς εμάς τα ακόλουθα δικαιώματα:

• το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως επίσης και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους,
• το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών,
• το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
• το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε ένα συγκροτημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο (π.χ. USB),
• δικαίωμα να ζητήσετε την (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
• το δικαίωμα να αποσύρετε τυχόν συγκατάθεση που έχετε δώσει (π.χ. για περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων σας στα συστήματά μας, πέραν της προβλεπόμενης διετίας), οποτεδήποτε και δωρεάν.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, υποβάλλοντας έγγραφο αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Fraport. Μπορείτε να αναμένετε απάντηση σε τέτοιο αίτημα εντός ενός (1) μήνα μετά τη λήψη του και σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) επιπλέον μηνών, εφόσον αυτό επιβάλλεται από την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή το γενικότερο αριθμό των ληφθέντων αιτημάτων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν ερωτήματα ή αιτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας που χειρίζεται η Fraport, καθώς επίσης και να αποσύρετε τυχόν συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: (με e-mail) [email protected] | (με συστημένη επιστολή) Fraport Greece, υπόψιν Data Protection Officer, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, 15123 Μαρούσι, Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: [email protected] | Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | 210 6475600

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας